Legend of the Cultivation God – Glossary

All credits to CasualTranslator of NovelsGround!
Zhang Household
Zhang Cai   :  MC’s father
Guo Sufei   :  MC’s mother
Zhang Xiaolong (Dragon)   :  Eldest son
Zhang Xiaohu (Tiger)   :  Second son.
Zhang Xiaohua (Flower)   :  Third son (Our MC).

Liu Household
Teacher Liu   :  Elder Brother
Liu Kai   :  Son
Liu Qing   :  Daughter
Butcher Liu   :  Younger Brother
Liu Yueyue   :  Niece

Piaomiao Sect
Hu Yunyi   :  First Elder
Li Jian   :  Second Elder
Ou Peng   :  Third Elder / Sect Master
Shangguan Fengliu   :  Fourth Elder
Liu Qingyang   :  Fifth Elder
Xu Peihua   :  Sixth Elder

2nd Generation Disciples
Wen Wenhai   :  Disciple
Xue Qing   :  Disciple
Shi Niu   :  Disciple

Fierce Tiger Sect
Shitu Ping   : Sect Master
Shitu Liang   : Hallmaster
Zhao Quansheng   : Disciple

Wujian Sect
Wang Hongjian   : Sect Master
Hallmaster Zhao   : Hallmaster

Thousand Swords Peak
Wan Jiucheng   : Sect Master
Ma Xiangyang   : Disciple